Ładowanie...
Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Marii Epstein OP
<< Aktualności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ SIOSTRY MAGDALENY EPSTEIN W 2014 r.

25-11-2015 00:00

I. DANE FUNDACJI

nazwa: Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein

siedziba: Polska, woj. Małopolskie, powiat Miasto Kraków, miejscowość Kraków

adres: ul. Mikołajska 21, 31­027 Kraków

aktualny adres do korespondencji:

adres poczty elektronicznej: fundacjadominikanki@gmail.com

data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 marca 2012 r. w Sądzie Rejonowym dla

Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS: 0000416206

numer REGON: 122538009

organ nadzoru: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II. ZARZĄD FUNDACJI

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Zarząd Fundacji miał następujący skład:

Prezes zarządu: Eugenia Chruścicka

Wiceprezes zarządu: Halina Łyko

Sekretarz zarządu: Bożena Zofia Weber

III. CELE STATUTOWE FUNDACJI

Na podstawie art. 7 Statutu celami statutowymi są:

1. Wspieranie finansowania archiwizacji dokumentów,

2. Ratowanie dziedzictwa kulturowego Sióstr Dominikanek,

3. Upowszechnianie duchowości dominikańskiej,

4. Promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji, w tym również ekologicznej, związanej z

dziedzictwem klasztoru Sióstr Dominikanek.

Na podstawie art. 8 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. pozyskiwanie źródeł finansowych na odnowę i utrzymanie zabytków Klasztoru Sióstr

Dominikanek,

2. organizowanie i nadzorowanie odnowy i utrzymania zabytków Sióstr Dominikanek,

3. organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą promujących

dziedzictwo kulturowe i duchowe Sióstr Dominikanek,

4. wydawanie książek i innych materiałów,

5. pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie wydatków związanych z rozpoczętym procesem

beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej s. Magdaleny Epstein

Część 2.

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Cele statutowe Fundacji były w 2014 r. realizowane w obszarze:

1. działalności redakcyjnej w ramach strony internetowej www.fundacjadominikanki.pl

Obecnie na stronie zamieszczonych jest 6 działów:

Aktualności

W roku 2014 w tym dziale nie zamieszczono żądnego wpisu.

O Fundacji

W ramach działu zamieszczono krótki opis życia i misji Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny

Epstein OP.

Cele Fundacji

Patronka

W tym dziale zamieszczono szczegółową biografię Służebnicy Bożej S. Magdaleny Epstein oraz

opis jej działalności i osiągnięć na polu pielęgniarstwa i kształcenia zawodowego pielęgniarek i

higienistek.

Kontakt

Galeria

2. działalności promocyjnej

Wydano foldery informacyjne na temat Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein.

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgodnie z art. 12 pkt 1 Statutu Fundacja im. Sł. B. Magdaleny Epstein może prowadzić

działalność gospodarczą w kraju i zagranicą.

Fundacja jest zarejestrowana od dnia 28 marca 2012 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego. W 2014 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

III. PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein osiągnęła

przychód w wysokości 3.964,72 zł.

Osiągnięte przychody dotyczyły:

3.919,45 zł – wpłaty darczyńców na działalność statutową Fundacji,

45,27 zł – odsetki bankowe.

IV. KOSZTY

Fundacja poniosła w 2014 r. koszty w wysokości 240,00 zł, które dotyczyły obsługi bankowej.

Fundacja im Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein w roku 2014 prowadziła działalność

statutową. Rok obrotowy 2014 zamknęła z zyskiem w kwocie 3.724,72 zł, który zostanie w całości

wykorzystany na cele statutowe.

V. ZATRUDNIENIE

W roku 2014 Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, zarówno w ramach stosunku pracy, jak również w

oparciu o umowy cywilnoprawne.

Na zasadzie wolontariatu współpracowała z Fundacją 1 osoba, zajmująca się prowadzeniem

strony internetowej www.dominikanki.pl.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W roku 2014 Fundacja nie udzielała pożyczek.

2. Na dzień 31.12.2014 środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w BANK PEKAO

SA

wynoszą 5.615,49 zł.

3. Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

4. Fundacja nie posiada gruntów (w tym użytkowanych wieczyście).

5. Fundacja nie posiada środków trwałych. Nie posiada również środków trwałych użytkowanych

na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

6. Zobowiązania nie występują.

Zobowiązania warunkowe nie występują.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.

7. Za rok podatkowy 01.01.2014 – 31.12.2014 złożono Zeznanie o wysokości osiągniętego

dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT

8 oraz Informację o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i

zwolnionych od podatku CIT­8/0 – w dniu 31. 03.2015 r.

8. Na Fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.

9. W 2014 r. w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.

ZARZĄD FUNDACJI IMIENIE SŁUŻEBNICY BOŻEJ MAGDALENY EPSTEIN:

Eugenia Chruścicka Halina Łyko

Bożena Zofia Weber

Prezes Wiceprezes

Sekretarz

Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein

ul Mikołajska 21, 31­027 Kraków • KRS: 0000416206 • REGON: 122538009 • NIP 6762454501
<< Aktualności