Ładowanie...
Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Marii Epstein OP

 Mamy nadzieję, że Patronka Fundacji – Służebnica Boża s. Magdalena Epstein, która przez całe swoje życie realizowała charyzmat miłości miłosiernej, inicjując różne dzieła pomocy charytatywnej  – będzie wspierać swoim wstawiennictwem u Boga rozpoczęte dzieło Fundacji.

  Wszystkim, którzy odpowiedzą na apel i włączą się w to dzieło  – odwzajemniamy się modlitwą, spłacając w ten sposób zaciągnięty dług wdzięczności.

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI IM. SLUŻEBNICY BOZEJ SIOSTRY MAGDALENY EPSTEIN
ROZDZIAŁ I.


Postanowienia ogólne.


Artykuł 1.


1. Nazwa fundacji brzmi: „Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein".


2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku 


(Dz.U.91.46.203 z późniejszymi zmianami), w art. 58-59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 


Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 89.29.154 z późniejszymi zm., 


Art. 58-59), w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., 


Dz. U. 03.96.873, w niniejszym statucie. 


Artykuł 2 .


Siedzibą Fundacji  jest miasto Kraków. 


Artykuł 3. 


1. Fundacja posiada osobowość  prawną i działa na zewnątrz poprzez swoje organy. 


2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 


3. Fundatorem Fundacji  jest Klasztor Sióstr Dominikanek (Klasztoru Mniszek Zakonu 


Kaznodziejskiego) pod adresem: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 21. 


Artykuł  4.  


Fundacja prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami 


w zakresie wyznaczonym przepisami prawa. 


Artykuł 5.


1. Ustawowy nadzór nad działalnością Fundacji ze względu na jej cel, sprawuje Minister Kultury i 


Dziedzictwa Narodowego. 


2. Fundacja podlega nadzorowi organizacyjnemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Artykuł 6.  


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 


wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 


ROZDZIAŁ II.
Cele i formy działania Fundacji.


Artykuł 7.


Celami fundacji są: 


a) wspieranie finansowania archiwizacji dokumentów,


b) ratowanie dziedzictwa kulturowego Sióstr Dominikanek, 


c) propagowanie i upowszechniania duchowości dominikańskiej, 


d) promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji, w tym również ekologicznej związanej z 


dziedzictwem Klasztoru Sióstr Dominikanek, 


e) prowadzenie działalności opiekuńczej i charytatywnej, w szczególności podejmowanie działań na 


rzecz osób potrzebujących: ubogich, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, seniorów, 


bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, osób wykluczonych, ofiar klęsk żywiołowych i 


kataklizmów, repatriantów, emigrantów i uchodźców, ofiar konfliktów zbrojnych i wojen w Polsce i 


poza jej granicami,


 f) organizowanie pomocy finansowej, dla wyżej wymienionych osób, w szczególności przeznaczonej 


na zakup leków, środków medycznych, książek i innych pomocy szkolnych,  utrzymanie mieszkania i 


wyżywienie, organizację wypoczynku, dojazdów do szkoły, pracy i na szkolenia,


 g) propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia,


 h) przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczaniu osób ze społeczeństwa. 


Artykuł 8. 


Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez: 


a) pozyskiwanie źródeł  finansowych na odnowę i utrzymanie zabytków Klasztoru  Sióstr 


Dominikanek, 


b) organizowanie i nadzorowanie odnowy i utrzymania zabytków Sióstr Dominikanek w Krakowie,


 c) organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów w kraju i za granicą promujących dziedzictwo 


kulturowe i duchowe Sióstr Dominikanek w Krakowie,


d) wydawanie książek i innych materiałów, 


e) pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie wydatków związanych z rozpoczętym procesem 


beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej - s. Magdaleny Epstein, 


f) organizowanie własnych lub wspieranie istniejących punktów pomocy społecznej na terenie Polski 


dla osób potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, seniorów, 


bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, osób wykluczonych, ofiar klęsk żywiołowych i 


kataklizmów, repatriantów, emigrantów i uchodźców, ofiar konfliktów zbrojnych i wojen w Polsce i 


poza jej granicami, 


g) organizowanie i prowadzenie różnych typów placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, 


poradnictwa, organizowane badan medycznych i diagnostycznych dla wyżej wymienionych osób, 


h) organizowanie różnych form dla wyżej wymienionych osób, jaki i finansowanie wypoczynku, 


i) prowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się opieką nad potrzebującymi


j) prowadzenie akcji promujących działalność charytatywną. 


ROZDZIAŁ III.
Majątek i dochody Fundacji.


Artykuł 9. 


Majątkiem Fundacji jest mienie przeznaczone przez fundatora na realizację celów Fundacji fundusz 


założycielski w kwocie 2.000. zł (dwa tysiące złotych), z czego na działalność gospodarczą przeznacza 


się kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). 


Artykuł 10. 


Fundacja może osiągać dochody, w szczególności z: 


a) darowizn, spadków i zapisów, 


b) dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych, 


c) z majątku nieruchomego i ruchomego, 


d) ze zbiorek, aukcji i innych zbiorek publicznych organizowanych na jej rzecz,


e) z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację,


f) z inne wpływów i dochodów.


Artykuł 11.


1. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność Statutową. 


2. Zabrania się: 


a) udzielania przez Fundację pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 


stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 


pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 


pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 


przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi", 


b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz 


ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 


przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 


c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów tub pracowników oraz 


ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 


bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3, 


d) zakupu na szczególnych zasadach towarów tub usług od podmiotów, w których uczestniczą 


członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 


Artykuł 12 


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą. 


2. Rozpoczęcie działalności, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji ze strony władz 


publicznych nastąpi nie wcześniej niż z chwilą ich uzyskania. 


3. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić w zakresie: 


 Pozostałe przetwarzanie i konsekrowanie owoców i warzyw 10.39.Z,


 Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 10.42.Z,


 Przetwórstwo mleka i wyrób serów 10.51.Z, 


 Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.71.Z, 


 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 13.99.Z, 


 Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 14.13.Z, 


 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.2, 


 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w 


wyspecjalizowanych sklepach, 47.2,


 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z,


 Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 


sklepach 47.62.Z, 


 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 


wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z, 


 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 


47.99.Z,


 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z., 


 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z., 


 Pozostałe zakwaterowania 55.90.Z, 


 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 56.10.A, 


 Wydawanie książek 58.11.Z, 


 Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z, 


 Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 


63.11.Z, Działalność portali internetowych 63.12.Z, 


 Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z, 


 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 


63.99.Z, 


 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.101, 


 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,


 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z, 


 Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z, 


 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 


72.20.Z, 


 Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z, 


 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B, 


 Wychowanie przedszkolne 85.10.Z, 


 Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A, 


 Praktyka pielęgniarek i polotnych 86.90.C, 


 Działalność paramedyczna 86.90.D, 


 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E, 


 Działalność bibliotek 91.01.A,


 Działalność archiwów 91.01.B, 


 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z, 


 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 87.i 0.Z, 


 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.202, 


 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 


niepełnosprawnych 87.30.Z, 


 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87.90.Z, 


 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 


niepełnosprawnych 88.10.Z, 


 Opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z, 


 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana 88.99.Z. 


ROZDZIAL IV
Organy Fundacji


Artykuł 13 


Organami Fundacji są: 


a) Fundator, 


b) Zarząd Fundacji, 


c) Komisja Rewizyjna. 


Artykuł 14 


Uchwały Organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w glosowaniu jawnym przy 


obecności co najmniej polowy liczby członków danego organu, o ile przepis szczególny nie stanowi 


inaczej 


I. Fundator


Artykuł 15 


1. Fundator jest najwyższym organem stanowiącym Fundacji. 


2. Do jego kompetencji należy: 


a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 


b) powoływanie członków organów Fundacji: Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej, 


c) ustalanie wynagrodzenia Członka Zarządu Fundacji, 


d) sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji 


e) odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 


f) uchwalanie regulaminu Fundacji,


g) rozpatrzenie i zatwierdzenie, sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania 


finansowego za ubiegły rok kalendarzowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Fundacji z 


wykonania przez nich obowiązków. Podjecie uchwał w sprawach, o których mowa w niniejszej literze, 


powinno nastąpić do dnia 30 maja każdego roku, 


h) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 


i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej rozporządzającej prawem bądź 


zobowiązującej do świadczenia, których wartość przekracza 20.000 


j) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości, 


k) zawieranie umów o pracę i ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu, 


l) dokonywanie zmian w statucie Fundacji, 


m) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, 


n) zatwierdzanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną Fundacja podjętej przez Zarząd Fundacji, 


o) podejmowanie decyzji w innych sprawach przewidzianych w Statucie Fundacji. 


Artykuł 16 


1. Fundator podejmuje decyzje co najmniej raz w roku, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. 


2. Decyzje Fundatora wymagają formy pisemnej i są przechowywane bezterminowo w miejscu 


wyznaczonym przez Zarząd Fundacji. 


II. Zarząd Fundacji


Artykuł 17 


Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 


Artykuł 18 


1. Członków Zarządu powołuje Fundator. 


2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 


3. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora. 


Artykuł 19 


1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób. 


2. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: 


a) Prezes Zarządu, 


b) Wiceprezes, 


c) Sekretarz. 


Artykuł 20 


Zarząd Fundacji zobowiązany jest: 


a) przestrzegać celów Fundacji, 


b) używać środków Fundacji wyłącznie dla celów statutowych, 


c) zarządzać majątkiem Fundacji rzetelnie i rentownie, zgodnie z przepisami prawa i statutem 


Fundacji. 


Artykuł 21 


Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innego organu Fundacji, w 


szczególności: 


a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, 


b) stała współpraca z Fundatorem, 


c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych i 


przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Fundatora, o 


d) opracowywanie i przyjmowanie rocznych planów i wydatków, 


e) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji, 


f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdania finansowego za ubiegły rok 


kalendarzowy, 


g) zarządzanie majątkiem Fundacji, w zakresie niezastrzeżonym dla Fundatora, 


h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 


i) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla 


pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów 


cywilnoprawnych, 


j) nawiązywanie współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, 


k) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji, 


l) składanie wniosków do Fundatora o podjecie decyzji przewidzianych statutem, 


m) inne działania wyznaczone przez Fundatora. 


Artykuł 22 


Mandat Członka Zarządu wygasa: 


a) z dniem podjęcia decyzji przez Fundatora o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji oraz 


sprawozdania z działalności Fundacji za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia funkcji członka 


Zarządu, 


b) z chwilą złożenia rezygnacji na ręce Fundatora, 


c) z chwilą odwołania z funkcji członka Zarządu przez Fundatora, 


d) z chwilą śmierci członka. 


Artykuł 23 


1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 


2. Zarząd działa poprzez Biuro Fundacji. Tworzone jest ono na mocy uchwały Zarządu do bieżącego 


prowadzenia spraw Fundacji. W Biurze Fundacji zatrudnieni są odpowiedni pracownicy, dla których 


pracodawcą jest Fundacja na mocy stosownych przepisów prawa. Funkcjonowanie Biura określa 


Regulamin Biura, uchwalany przez Zarząd i zaopiniowany przez Fundatora. 


Artykuł 24 


1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje 


głos Prezesa Zarządu. 


2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, z których sporządzany jest protokół. 


3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na pół roku. 


4. O konieczności zwołania zarządu oraz podjęcia Uchwały na posiedzeniu Zarządu decyduje Prezes 


Zarządu. 


Artykuł 25


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu wraz z jednym Członkiem Zarządu, 


działający łącznie lub dwóch Członków Zarządu, działający łącznie. 


Artykuł 26 


W czynnościach prawnych między Fundacją a Członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Fundator. 


III. Komisja Rewizyjna


Artykuł 27 


1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powoływanych przez Fundatora, w tym 


Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 


2. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli, niepodlegającym Zarządowi w 


zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 


3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 


a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 


lub podległości z tytułu zatrudnienia, 


b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 


c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 


wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2009 r. o 


wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.


4. Przedstawiciel Fundatora nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. 


Artykuł 28


1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu. 


2. Przewodniczący Komisji kieruje jej działalnością, w szczególności zwołuje posiedzenia Komisji, 


jeżeli uzna to za stosowne lub jeżeli z żądaniem takim wystąpi Fundator lub inny członek Komisji. 


3. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Komisji przez podmiot do tego 


upoważniony, Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Komisji w terminie 1 


tygodnia. Zwołując posiedzenie Komisji Przewodniczący poinformuje członków o programie 


posiedzenia. 


4. Jeżeli z żądaniem zwołania posiedzenia Komisji występuje uprawniony podmiot lub organ, musi on 


wraz z wnioskiem o zwołanie przedstawić zakres spraw, które mają być przedmiotem posiedzenia 


Komisji. 


5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. 


6. Sekretarz spisuje protokół z posiedzenia Komisji oraz prowadzi księgę protokołów. Protokoły 


przechowywane są bezterminowo w miejscu wyznaczonym przez Fundatora. 


Artykuł 29 


Do kompetencji i obowiązków Komisji należy: 


a) uchwalanie regulaminu Komisji, 


b) wyrażanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania 


finansowego za ubiegły rok kalendarzowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Fundacji z 


wykonania przez nich obowiązków. Opinie to powinny być wyrażone przed terminem posiedzenia 


Zgromadzenia Fundatorów w tych sprawach i przedstawione Fundatorowi, 


c) pełna kontrola działalności Zarządu w zakresie merytorycznym i finansowym, 


d) przedstawianie Fundatorowi sprawozdań z przeprowadzonych kontroli. 


Artykuł 30 


Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, pod warunkiem obecności co najmniej 


polowy składu Komisji.


Artykuł 31 


1. Posiedzenia Komisji protokołowane. 


2. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza Sekretarz, lub w przypadku jego nieobecności inny 


członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Sekretarz, ewentualnie inny 


członek Komisji sporządzający protokół oraz Przewodniczący komisji. 


ROZDZIAL V
Zmiana Statutu


Artykuł 32 


1. Zmiany Statutu dokonuje Fundator. 


2. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji. 


ROZDZIAL VI.
Postanowienia końcowe


Artykuł 33 


Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w 


razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub z woli Fundatora. 


Artykuł 34


Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. 


2. Uprawnionym do złożenia wniosku jest Zarząd Fundacji na podstawie jednogłośnej uchwały. 


Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Fundatora. 


4. Do obowiązków likwidatora należy: 


a) powiadomienie o otwarciu likwidacji organu sprawującego nadzór nad Fundacją oraz właściwych 


organów finansowych, 


b) ogłoszenie za pośrednictwem prasy zawiadomienia o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli do 


zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia, 


c) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Fundacji 


d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań 


e) sporządzenie bilansu na dzień ukończenia likwidacji, 


f) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z 


Rejestru. 


5. O majątku Fundacji pozostającym po jego likwidacji decyduje Fundator, kierując się celami 


statutowymi Fundacji.


Kraków, 25.05.2015 r.